facebook
Bauformat Polska
Fort8, Ul. Fort Służew 1B, lok. K10, Warszawa
tel. 504 806 502 , e-mail: biuro@projektiwykonanie.pl

Warto wiedzie├Ž

U┬┐ytkowanie kuchni

Dla wielu osób kuchnia jest centrum ┬┐ycia rodzinnego, gdzie przebywa si├¬ wi├¬kszo┬Â├Ž czasu, gotuje si├¬ we w┬│asnym gronie lub z przyjació┬│mi oraz sp├¬dza mi┬│e chwile. Na podstawie przeprowadzonych bada├▒ u┬┐ytkownik kuchni sp├¬dza w niej w ci┬▒gu roku ┬Ârednio 1 miesi┬▒c.

Zbyt cz├¬sto jeszcze design i optyka kuchni s┬▒ cenione wy┬┐ej ni┬┐ jej funkcjonalno┬Â├Ž. Przy wielu "tanich ofertach" cena jest na pierwszym planie. Pami├¬tajcie Pa├▒stwo, ┬┐e now┬▒ kuchni├¬ b├¬dziecie prawdopodobnie posiadali ponad 10 lat, dlatego nie rezygnujcie z komfortu i ergonomii jej u┬┐ytkowania.

Projektant kuchni, by stworzy├Ž plan kuchni dopasowanej do Pa├▒stwa potrzeb, powinien uzyska├Ž od Pa├▒stwa wiele informacji. Im lepiej b├¬d┬▒ Pa├▒stwo przygotowani, tym szybciej dojdziecie do satysfakcjonuj┬▒cego wyniku planowania. Prawid┬│owo zaplanowana kuchnia powinna posiada├Ž pi├¬├Ž stref: zapasy, przechowywanie, zmywanie, przygotowywanie, gotowanie i pieczenie. Gdy strefy s┬▒ planowane zgodnie ze wskazówkami zegara (od lewej do prawej) to jest to kuchnia dla osoby prawor├¬cznej. W przypadku osób lewor├¬cznych, strefy powinny by├Ž ustawione odwrotnie. Te wyniki pochodz┬▒ z licznych bada├▒ praktyczno-technicznych.

Niezaprzeczalnie kuchnia jest najwa┬┐niejszym obszarem pracy w domu i ka┬┐dy u┬┐ytkownik sp├¬dza w niej bardzo du┬┐o czasu na wykonywaniu codziennych czynno┬Âci.
Z tego powodu projekt kuchni powinien by├Ž dobrze przemy┬Âlany, zw┬│aszcza pod k┬▒tem ergonomii i funkcjonalno┬Âci (pokonywane odcinki, czas).

Ergonomia, w odniesieniu do fizycznego obci±¿enia cia³a, odgrywa w kuchni istotn± rolê.
Codzienne prace kuchenne mo┬┐na raczej porówna├Ž do wyczynowego sportu ni┬┐ do przyjemnego spaceru, bior┬▒c pod uwag├¬ pokonywane odcinki, wielokrotne zatrzymywanie, schylanie, naci┬▒ganie czy ci┬▒g┬│e zmiany tempa ruchu.Tego rodzaju "akrobacje" gospodyni domowa 4 - osobowej rodziny uprawia ┬Ârednio wi├¬cej ni┬┐ 2 godziny dziennie!
 

1. Na co zwróci├Ž uwag├¬ podczas zakupu kuchni?

- Uwzglêdnijcie Pañstwo swoje obecne i przysz³e wymagania wobec kuchni.
 
- Okre┬Âlcie w┬│asn┬▒, niezb├¬dn┬▒ wielko┬Â├Ž przestrzeni u┬┐ytkowej. Planujcie kuchni├¬ wed┬│ug stref.
 
- Przyporz┬▒dkujcie artyku┬│y do ergonomicznie w┬│a┬Âciwych poziomów.
 
- Zrezygnujcie z pó┬│ek w szafkach dolnych.
 
- Wybierajcie szuflady z pe┬│nym wysuwem.
 
- Dopasujcie wysoko┬Â├Ž blatu roboczego do swojego wzrostu.
 
- Zwró├Žcie uwag├¬ na to, by w Waszej kuchni zaplanowa├Ž odpowiednio du┬┐┬▒ powierzchni├¬ blatu roboczego.
 
- Zatroszczcie siê o organizacjê wewnêtrzn± w przechowywanych artyku³ach.
 
- Decydujcie si├¬ na szafki do przechowywania okre┬Âlonych produktów.

Blum