facebook
Bauformat Polska
Fort8, Ul. Fort Służew 1B, lok. K10, Warszawa
tel. 504 806 502 , e-mail: biuro@projektiwykonanie.pl

Projekt

PROJEKTOWANIE WN├ŐTRZ
Na niezobowi┬▒zuj┬▒cym spotkaniu w studio prezentowane s┬▒ mo┬┐liwo┬Âci wykonawcze, przedstawiamy metody naszej pracy oraz wyja┬Âniamy procedury dotycz┬▒ce wspó┬│pracy.  Okre┬Âlamy funkcje wn├¬trza, jego struktur├¬ oraz rozmieszczenie elementów wyposa┬┐enia. Na podstawie zgromadzonych materia┬│ów dokonujemy wst├¬pnego doboru materia┬│ów. 

Kolejnym etapem jest wizyta w pomieszczeniach b├¬d┬▒cych przedmiotem opracowania. Dokonywana jest inwentaryzacj┬▒ pomieszczenia pod wzgl├¬dem wymiarowym i usytuowania elementów instalacji elektrycznej, wodnej i co. Dokonywana jest dokumentacja fotograficzna pomieszcze├▒.

       

Oferta

       
Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy w studio wizualizacj├¬ wn├¬trza w oparciu o rysunki techniczne potwierdzaj┬▒ce wszystkie za┬│o┬┐enia. Projekt omawiamy z detalami okre┬Âlaj┬▒c rodzaje u┬┐ytych materia┬│ów, zastosowane mechanizmy potwierdzaj┬▒ce ergonomi├¬ pomieszczenia.

Wizualizacja kuchni        Wizualizacja kuchni        Wizualizacja kuchni

Po akceptacji projektu przedstawiana jest oferta cenowa. Akceptacja ceny i podpisanie umowy wykonania rozpoczyna etap przygotowania dokumentacji technicznej.
W formie za┬│┬▒czników przedstawiane s┬▒ wytyczne do usytuowania instalacji elektrycznej, gazowej, hydraulicznej. Ca┬│o┬Â├Ž jest nadzorowana od strony prawid┬│owo┬Âci wykonania przez ekip├¬ remontow┬▒ tak aby monta┬┐ mebli odby┬│ si├¬ w mo┬┐liwie krótkim terminie.
 

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny

 
Zako├▒czenie inwestycji nast├¬puje poprzez odbiór prac przez inwestora dokumentowany protokó┬│em odbiorczym.